Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

วิธีส่งเสริมธุรกิจ Bio Economy เพื่อชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

25 ก.ค. 2022
SHARE

Bio Economy เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG (ย่อมาจาก Bio Economy + Circular Economy + Green Economy) ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเป็นธุรกิจที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะความยั่งยืนดังกล่าวไม่ได้หมายถึงสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราเข้าใจ แต่ยังรวมถึงชีวิตของผู้คนและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วย

Bio Economy คืออะไร

Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ) คือ การใช้ทรัพยากรชีวภาพ* มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อให้มีคุณค่าหรือมูลค่ามากขึ้น ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อันนำไปสู่ชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมปลอดภัย และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ว่านั้นสามารถแปลงได้เป็นหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ข้าวของเครื่องใช้ สารเคมี วัสดุ หรือพลังงานชีวภาพ เป็นต้น

*ทรัพยากรชีวภาพ เช่น สัตว์ พืช จุลินทรีย์ ชีวมวล และขยะอินทรีย์ รวมถึงของเสียต่าง ๆ อย่างน้ำเสีย ฯลฯ

นอกจากนี้ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยังให้ความหมายของ Bio Economy เอาไว้อีกว่า

“Bio economy คือ การผลิต การใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ ที่รวมถึงการใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการแก่เศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

PTT-how-to-boost-bioeconomy-01

ข้อดีของ Bio Economy

 1. จัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรมากเกินไป
 2. สร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดใหม่
 3. เกิดความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ มีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
 4. ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ เพราะ Bio Economy สามารถเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำจืดที่กลับมาใช้ประโยชน์ได้
 5. ลดการพึ่งพาทรัพยากรฟอสซิล (Fossil Resources) และส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน
 6. ลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ส่งผลให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น

ตัวอย่างธุรกิจแนว Bio Economy

BASF ใช้เทคโนโลยีชีวภาพผลิตวิตามินบีโดยการหมักแทนการสังเคราะห์ทางเคมี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30% ลดสารอันตรายจากวิธีสังเคราะห์ และลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 40%

Indin Studio คิดค้นนวัตกรรมสิ่งทอทดแทนจากวัสดุชีวมวลที่ได้จากเมลานินในดิน ช่วยลดปัญหา Fast Fashion ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แถมเมลานินในดินยังใกล้เคียงกับสีผิวมนุษย์ ซึ่งในอนาคตสามารถต่อ
ยอดให้เป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับคนทุกสีผิวได้

GoodYear ใช้น้ำมันถั่วเหลืองผลิตยางล้อแทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียม ทำให้การผสมยางง่ายขึ้นและมีความยืดหยุ่นแม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าน้ำมันถั่วเหลืองเป็นประโยชน์ในการผลิตยางที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศ

PTT-how-to-boost-bioeconomy-02

วิธีส่งเสริมธุรกิจ Bio Economy

Nordic Bioeconomy Programme ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการส่งเสริม Bio Economy เพราะวิธีที่พวกเขาใช้สามารถทำให้กลุ่มประเทศนอร์ดิกมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่ง รวมถึงมีศักยภาพในการผลิตอาหาร และยังลดขยะจากอาหารเสียหรือหมดอายุได้ถึง 3.5 ล้านตันในทุก ๆ ปี วิธีที่พวกเขาใช้ คือ

1. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และทักษะความรู้ (Supporting Research, Innovation and Human Capital)

 • เพิ่มงบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ
 • เสริมสร้างนโยบายการมีส่วนร่วมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อสร้างโครงการสาธิต โครงการนำร่อง หรือ Sandbox ด้านชีวภาพ
 • เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้าน Bio Economy เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มใหม่ รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกงาน

2. จัดตั้งนโยบายและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด (Policies and Market Development)

 • ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขับเคลื่อนความต้องการด้าน Bio Economy
 • สร้างกฎข้อบังคับในการใช้ผลิตภัณฑ์ Bio Economy ทั้งในแง่ของปริมาณและราคา เพื่อไม่ให้ตัวเอง ผู้ผลิตรายอื่น และผู้บริโภคเสียเปรียบ
 • มีการติดฉลากหรือการได้รับใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเน้นย้ำความเป็นแบรนด์เพื่อความยั่งยืน
 • ผลักดันวิธีให้เป็นกลยุทธ์ทางนวัตกรรมเพื่อให้คนนำไปใช้ประโยชน์
 • ส่งเสริมเสรีภาพการข้ามพรมแดนของผลิตภัณฑ์ Bio Economy เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าในระยะยาว

3. สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง (Forging New and Stronger Connections)

 • เปิดให้คนทั่วไปที่ได้รับอนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบหรือโครงการสาธิต
 • สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันข้อมูลและความรู้ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการค้า การตลาด การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และโอกาสในการระดมทุน เป็นต้น
 • เพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ (เช่น Paris Agreement, EU, WTO) ว่า Bio Economy ของเรามีส่วนช่วยในการพัฒนา Bio Economy ของประเทศอื่น ๆ ได้อย่างไร

PTT-how-to-boost-bioeconomy-03

สรุป

Bio Economy เป็นวิธีที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อให้มีคุณค่าหรือมูลค่ามากขึ้น นำไปสู่ชีวิตที่ดีของผู้คน สิ่งแวดล้อม รวมถึงเศรษฐกิจ ดังนั้น การส่งเสริม Bio Economy จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งการจะทำสิ่งนี้ได้ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หากการสนับสนุนวิธีแรกยังไม่เกิดขึ้น เป็นไปได้ยากที่เศรษฐกิจชีวภาพจะแข็งแกร่งและเติบโต

ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดี ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด ได้ที่ Facebook PTT ExpresSo

New call-to-action
 • SUBSCRIBE TO BE
  THE FIRST INNOVATOR.

logo