Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

[ไขข้อสงสัย] พลังงานชีวมวลคืออะไร ต่างจากพลังงานชีวภาพอย่างไร

SHARE

เมื่อการใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม หลายประเทศจึงมีการมองหาพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากแสงอาทิตย์และลมแล้ว พลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพก็มีการพูดถึงเป็นวงกว้าง แต่ทว่ายังมีคนหลายกลุ่มสับสนระหว่างพลังงานสองชนิดนี้ เราจึงจะมาทำความเข้าใจว่าพลังงานทั้งสองต่างกันอย่างไร และควรเลือกใช้พลังงานแบบไหนกันแน่!

รู้จักกับพลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

พลังงานชีวมวล (Biomass Energy)

พลังงานชีวมวล คือการผลิตพลังงานด้วยวัสดุชีวมวล (Biomass) ทั้งจากรูปแบบการหมัก การเผา หรือกรรมวิธีอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นการเผาเศษไม้เพื่อสร้างความร้อน การหมักมูลสัตว์เพื่อทำให้เกิดก๊าซ และนำความร้อนหรือก๊าซนั้นๆ ไปใช้ต่อ

what-is-biomass-energy-different-biogas-energy

ตัวอย่างโรงงานพลังงานชีวมวล

พลังงานชีวภาพ (Biogas Energy)

พลังงานชีวภาพ หรือ ก๊าซชีวภาพ คือการนำวัสดุทางชีวภาพมาย่อยสลายด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ก่อนนำไปใช้งานโดยตรง โดยวัสดุที่ใช้จะมีความจำเพาะเจาะจงมากกว่ากระบวนการผลิต Biomass Energy เช่น ใช้ขยะอินทรีย์ มูลสัตว์ หรือพืชเชื้อเพลิงประเภทเส้นใยอย่างอ้อย เพื่อเข้ากระบวนการ Anaerobic Digestion เท่านั้น หากเป็นพืชทั่วไปก็อาจผลิต Biogas ไม่ได้ หรือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

what-is-biomass-energy-different-biogas-energy

ตัวอย่างโรงงานพลังงานชีวภาพ

ความแตกต่างสำคัญของพลังงานทั้งสองรูปแบบ

1.การผลิตพลังงาน พลังงานชีวภาพจะระบุชัดเจนเลยว่าใช้กระบวนการ Anaerobic Digestion เพื่อการผลิต ขณะเดียวกันพลังงานชีวมวลจะเป็นการแปรรูปจากการเผา การหมัก เพื่อสร้างพลังงานหรือใช้งานโดยตรงเลย

2.การใช้พลังงาน พลังงานชีวมวลมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ความร้อน ก๊าซ ของเหลว เป็นต้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต ส่วนพลังงานชีวภาพจะถูกจำกัดเลยว่าสิ่งที่ได้จะต้องเป็นก๊าซเท่านั้น และจะถูกนำไปประยุกต์ใช้งานต่อในภายหลัง

หากพิจารณาดูดีๆ แล้ว การที่เราสรุปว่าพลังงานชีวภาพจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการผลิตพลังงานชีวมวลก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเช่นกัน เพียงแต่รูปแบบการผลิตบางส่วนมีความซับซ้อนมากกว่าเท่านั้นเอง

ข้อดี ข้อเสีย ของพลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

พลังงานชีวมวล

ข้อดี

 • เป็นพลังงานหมุนเวียน สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายและไม่หมดไปหากเปรียบเทียบกับพลังงานฟอสซิล
 • มีราคาถูก หากเทียบกับการใช้งานพลังงานฟอสซิล
 • สามารถใช้งานในกระบวนการอุตสาหกรรมได้ดี เนื่องจากสามารถใช้ของเสียชีวมวลในการผลิตได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะอีกด้วย

ข้อเสีย

 • พลังงานชีวมวลไม่ใช่พลังงานสะอาดทั้งหมด บางส่วนยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และควันในการผลิต รวมถึงการใช้งาน
 • จำเป็นต้องใช้พื้นที่ปริมาณมากในการผลิตพลังงาน
 • เนื่องจากใช้แหล่งพลังงานหลากหลายรูปแบบ อาจทำให้การผลิตพลังงานยังไม่สม่ำเสมอ

what-is-biomass-energy-different-biogas-energy

พลังงานชีวภาพ

ข้อดี

 • เป็นพลังงานสะอาด ให้พลังงานความร้อนสูง สามารถใช้งานได้หลากหลาย
 • เป็นพลังงานหมุนเวียน สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายและไม่หมดไปหากเปรียบเทียบกับพลังงานฟอสซิล
 • ลดขยะชีวภาพที่เกิดขึ้นในครัวเรือน

ข้อเสีย

 • มีการจัดเก็บพลังงานที่ยุ่งยาก การใช้งานค่อนข้างจำกัด
 • เทคโนโลยีอุปกรณ์การผลิตที่ได้คุณภาพปัจจุบัน มีต้นทุนค่อนข้างสูง
 • การผลิตระยะยาวอาจมีการใช้พืชพลังงานเข้ามามีส่วนร่วม และอาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตลาด ที่ทำให้เกษตรกรเน้นการปลูกพืชชนิดนี้มากกว่าสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้

จากข้อมูลด้านบนนั้นสามารถสรุปได้ว่าพลังงานทั้งสองแบบมีความใกล้เคียงกันมากในแง่ของการใช้งานวัตถุดิบ แต่พลังงานชีวภาพ (ก๊าซชีวภาพ) เป็นพลังงานสะอาดและควรค่าแก่การใช้งานระยะยาวมากกว่า ซึ่งปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญคือเทคโนโลยีการผลิต ที่ปัจจุบันยังมีราคาค่อนข้างสูง

สรุป

พลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกัน แต่กลับมีความแตกต่างกันทั้งด้านของวัตถุดิบ การผลิต และการแปรรูปพลังงาน โดยพลังงานชีวภาพจะมีการใช้วัตถุดิบและกระบวนการซับซ้อนมากกว่าพลังงานชีวมวล แต่ก็มีความคุ้มค่าที่สามารถให้พลังงานสะอาดได้

พลังงานทั้งสองประเภทเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล การทำความเข้าใจกับภาคประชาชนและภาคเอกชนเกี่ยวกับความสำคัญในการใช้งานและการผลิตพลังงานทั้งสองประเภทจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ สำหรับการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

PTT_ebook-EV

 • SUBSCRIBE TO BE
  THE FIRST INNOVATOR.

logo