Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sustainable Development พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น

SHARE

โลกเปลี่ยนไปในทุกๆ ปี แต่ในการพัฒนาของมวลมนุษยชาติมักแฝงมาด้วยผลเสียตามมาด้วยเสมอ มนุษยชาติได้รับรู้ถึงผลเสียเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว มันเป็นสาเหตุให้ทุกการพัฒนาหลังจากนี้ต้องมีการคิดให้ถี่ถ้วนรอบด้านมากขึ้น และเป็นแก่นหลักของการประยุกต์ใช้แนวคิด Sustainable Development หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเอง

Sustainable Development คืออะไร ? แล้วสำคัญอย่างไร

Sustainable Development คือรูปแบบการพัฒนาที่เน้นเป้าหมายไปทางด้านความยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลน้อยที่สุด ดังที่ระบุข้างต้นว่าเราได้รับบทเรียนมามากเกินพอแล้วและหลายอย่างมันเป็นปัญหาระยะยาว ทั้งภาวะโรคร้อน ความอดอยาก ไปจนถึงการคอรัปชั่น

การพัฒนาในที่นี้ไม่ใช่กล่าวถึงเพียงแค่ภาครัฐ โครงการใหญ่ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาคเอกชน และธุรกิจต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจร่วมกัน เพราะสังคมจะสามารถเปลี่ยนไปในแนวทางที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เราต้องมีการเกื้อหนุนกันจากทุกฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำเร็จลุล่วงนั้น นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว ยังช่วยลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ ปัญหาด้านกฎหมายและศีลธรรม ขึ้นอยู่กับว่าการพัฒนาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับภาคส่วนใด และช่วยสังคมด้านใดได้บ้าง

เสียงของประชาชนกับกรอบของ Sustainable Development

เป้าหมายของ Sustain Development  ที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ส่งผลดีต่อองค์ประกอบหลักสามอย่างของโลกคือ 

1.สิ่งแวดล้อม

2.สังคม

3.เศรษฐกิจ

และในการพัฒนาเหล่านั้นจะต้องอยู่ในจุดสมดุล ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปจนไปกระทบองค์ประกอบอื่นๆ เช่นการเน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมมากเกินไป จนไปกระทบชีวิตของคนท้องถิ่น นี่อาจพูดได้ว่าไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืนนัก 

นั่นส่งผลให้ “เสียง” ของภาคประชาชนเป็นตัวกำหนดสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่นั่นต้องมาพร้อมกับ ข้อมูล หลักฐาน ไปจนถึงผลประโยชน์ ที่ฝ่ายต่างๆ จะได้รับ เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวสามารถช่วยทั้งบริษัทและคนอื่นๆ ให้ก้าวไปด้วยกันได้ ไม่ว่าผู้ที่พัฒนาจะเป็นหน่วยงานใหญ่ของรัฐ หรือบริษัทที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่หรือสังคมนั้นๆ 

การใช้งาน Sustainable Development ในองค์กร

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใกล้ตัวเราที่สุด เห็นจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของ Sustainable Development ภายในองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรอาจต้องมองอย่างรอบด้านมากขึ้นก่อนการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมได้ นอกเหนือจากนั้นอาจต้องคิดโครงการบางส่วนที่ช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์แบรนด์แล้ว ยิ่งสังคมเติบโตในทางบวกโอกาสที่เราจะสามารถทำธุรกิจได้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

โดยการดำเนินงาน Sustainable Development ที่สามารถทำได้ภายในบริษัทได้แก่

  • การดำเนินการทางธุรกิจที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกินไป ทั้งในด้านของการค้า การผลิต และการลงทุน
  • มีโครงสร้างการบริหารที่เป็นแประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในบริษัทมีสิทธิ์มีเสียงของตัวเอง เพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
  • สนับสนุนการหมุนเวียนทรัพยากรในบริษัท ตั้งแต่การคัดแยกขยะ สิ่งของใช้แล้วเพื่อรีไซเคิล ลดการใช้งานสินค้าที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ 
  • คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำรวจเสียงของประชาชนหากบริษัทของเรามีการดำเนินการพัฒนาโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ชี้แจงข้อมูลทั้งหมด มีกรอบการทำงานชัดเจนตามกฎหมายกำหนดภายใต้การควบคุมที่โปร่งใสและเป็นธรรม

สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเท่านั้น จะสังเกตได้ว่าแต่ละด้านต่างก็ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานภายในบริษัท สิ่งแวดล้อม และสังคม แม้จะดูเป็นเรื่องง่ายแต่ในเชิงการปฏิบัติจริงแล้วยังต้องมีการทำความเข้าใจกันอีกมาก 

ประเด็นสำคัญที่ทุกบริษัทไม่ควรลืมคือการชี้แจงและบอกถึงคุณค่าของ Sustainable ให้กับพนักงานและคนที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพราะท้ายสุดแล้วสิ่งที่ยั่งยืนจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในสายตาคนเหล่านั้น การทำงานจึงจะสามารถดำเนินต่อไปได้แบบไม่มีสะดุด  

Sustainable Development กับความสำคัญต่อโลก

สำหรับในระดับโลกเองก็มีการตั้งเป้าหมายในการทำ Sustainable Development เช่นกัน แต่เป็นการกำหนดเป้าหมายที่กว้างขึ้น ส่งผลกระทบมากขึ้น โดยสหประชาชาติ ได้มีการตั้งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 17 หัวข้อ ดังนี้

1.ขจัดความยากจน

2.ขจัดความหิวโหย

3.การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

4.การศึกษาที่เท่าเทียม

5. ความเท่าเทียมทางเพศ

6.การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

7.พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

8.การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

10.ลดความเหลื่อมล้ำ

11.เพิ่มความยั่งยืนให้เมืองและสังคม

12.แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

13.การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14.การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

15.การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

17.ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ซึ่งทั้ง 17 ข้อนั้นเป็นสิ่งที่สหประชาชาติคาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาที่มีความหมาย ไปจนถึงปี 2030 ที่เป้าหมายนี้จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้ง และเป้าหมายทั้ง 17 จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนบนโลกว่าจะช่วยกันได้อย่างไร เพราะทุกข้อนั้นล้วนเกี่ยวกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สรุป

Sustainable Development ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพราะความยั่งยืนนั้นจะส่งผลกระทบต่อไปอีกนาน แม้ว่าจะจบรุ่นเราไปแล้ว ลูกหลานของเราอาจยังต้องรับผลกระทบนั้นๆ อยู่ต่อไป

ทุกคนทำได้ ทุกบริษัททำได้ เพียงแต่เราอาจต้องขยายความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Sustainable Development ให้เข้าถึงภาคส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะไม่ได้จบลงเพียงแค่การเป็นตัวหนังสือในหน้ากระดาษหรือเว็บไซต์ แต่เป็นการปรับใช้ที่ทรงคุณค่าและมีความหมาย

New call-to-action

  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo