Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LCA คืออะไร? ช่วยขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้อย่างไร

8 ส.ค. 2022
SHARE

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าใกล้วิกฤตการณ์ขยะล้นโลก ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้จากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป รัฐบาล รวมไปถึงภาคเอกชน

บทความนี้จะพามารู้จักกับ LCA (Life Cycle Assessment) กระบวนการสำหรับประเมินวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มองเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม มาหาคำตอบกันเลยว่า LCA คืออะไร? และมีกระบวนการที่ช่วยขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้อย่างไร?

ทำความเข้าใจ LCA คืออะไร ?

Life Cycle Assessment หรือเรียกย่อๆ ว่า LCA คือ กระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของสินค้าและบริการ ซึ่งรวมไปถึงสามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน

LCA-graphic-01

ภาพตัวอย่างกระบวนการ LCA (ที่มารูปภาพ RIT)

โดย LCA นั้นถูกระบุให้เป็นหนึ่งใน ISO 14000 (คือ มาตรฐานสากลว่าด้วยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) ซึ่งจะทำการประเมินตั้งแต่

 • กระบวนการจัดหาทรัพยากร
 • กระบวนการผลิต
 • บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง
 • การใช้งานโดยผู้บริโภค
 • จุดสิ้นสุดการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • การกำจัดขยะ หรือมลพิษที่เกิดขึ้น

ซึ่งจะประเมินถึงปริมาณของพลังงาน วัตถุดิบที่ใช้ รวมไปถึงการปล่อยมลพิษและของเสียออกมาสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาหนทางให้ผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

PTT-What-is-LCA-01

ข้อดีของ LCA คืออะไร? ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้อย่างไร?

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าข้อดีของ LCA คือการทำให้องค์กรนั้นได้มองเห็นว่า ในวัฏจักรชีวิตของสินค้าแต่ละชิ้นนั้นได้สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อหาคำตอบว่าองค์กรจะมีวิธีลดผลกระทบเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง

LCA จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินเชิงลึก และเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมก่อนจะเริ่มกระบวนการผลิต

ขั้นตอนการดำเนินการของ LCA

เท่านี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจ Concept คร่าวๆ กันแล้วว่า LCA คืออะไร ทีนี้เรามาดูกันว่าขั้นตอนการดำเนินการของ LCA นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้

LCA-graphic-02

ภาพตัวอย่างกระบวนการ LCA (ที่มารูปภาพ RIT)

ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดเป้าหมาย และขอบเขต (Goal and Scope Definition)

ขั้นตอนแรกได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย และขอบเขต (Goal and Scope Definition) เนื่องจากการที่จะวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้นั้น หากไม่กำหนดเป้าหมายและขอบเขตที่ชัดเจน อาจทำให้การวิเคราะห์ผลนั้นเป็นไปได้ยาก จนท้ายที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้อาจไม่ชัดเจน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ยาก

ซึ่งการกำหนดขอบเขต และเป้าหมายให้ชัดเจนจะทำให้ผู้ที่ดำเนินการวิเคราะห์นั้นทราบว่า ควรจะดึงข้อมูลสำคัญจากแหล่งใดจึงเป็นประโยชน์กับเป้าหมายที่วางไว้ได้มากที่สุดนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์รายการคลัง (Inventory Analysis)

ขั้นตอนถัดมาของการ LCA คือ การวิเคราะห์รายการคลัง (Inventory Analysis) เป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรที่จะถูกนำเข้า และถูกนำส่งออกไปจากคลัง เช่น วัตถุดิบที่จะนำเข้ามาภายในคลัง มลภาวะที่จะถูกปล่อยสู่อากาศ มลภาวะที่จะถูกปล่อยลงน้ำ ฯลฯ ซึ่งจะนำรายการเหล่านี้มาเพื่อวิเคราะห์ต่อในกระบวนการถัดไป

PTT-What-is-LCA-02

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Impact Assessment)

ขั้นตอนที่ 3 คือ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Impact Assessment) เป็นการประเมินผลจากรายการคลัง ซึ่งจะดำเนินการเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

 • จำแนกรายการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Selection and Definition of Impact Categories)
 • จำแนกประเภท (Classification)
 • จำแนกลักษณะและการทำงาน (Characterization)
 • กำหนดมาตรฐาน (Normalization)
 • จัดกลุ่ม (Grouping)
 • กำหนดน้ำหนักความสำคัญ (Weighting)
 • ประเมินผลและรายงาน (Evaluating and Reporting Results)

ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Interpretation & Critical Review)

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Interpretation & Critical Review) เป็นการนำผลของทั้ง 3 ขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์โดยละเอียด เพื่อมองหาแนวทางแก้ไข และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างยั่งยืนโดยที่ยังคงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เอาไว้ได้

สรุป

LCA นั้นเรียกได้ว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากที่ช่วยลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในกระบวนการที่องค์กรควรให้ความใส่ใจเป็นลำดับแรกๆ ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติในอนาคต อีกทั้งยังลดปริมาณการเกิดขยะอุตสาหกรรมไปได้อีกมากเลยทีเดียว

ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด ได้ที่ Facebook Page PTT ExpresSo

New call-to-action
 • SUBSCRIBE TO BE
  THE FIRST INNOVATOR.

logo